Kalkınma Ajansı Hibe Projesi Yazılması

Kalkınma Ajansı Hibe Projesi Yazılması

Kakınma Ajansı Nedir?
Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Kalkınma Ajansları Ne İş Yaparlar?
Kalkınma ajansları görev alanında bulunan illerin kalkınmasına yönelik olarak teknik destek ve mali destek enstrümanları ile destekler vermektedir.
Teknik Destek Programın Amacı ve Öncelikleri Nedir?
“Teknik Destek Programı”nın genel amacı; Kalkınma Ajansının sorumluluk alanındaki Bölgede faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı Nedir?

 • Eğitim verme 25.000,00
  Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama 40.000,00
  Geçici uzman personel görevlendirme 40.000,00
  Danışmanlık sağlama 40.000,00
  Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma 60.000,00

Kimler Başvurabilir?
Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • İş Geliştirme Bölgeleri
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Ve tüm bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.
Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler için;
 • Eğitim ve
 • Danışmanlık şeklinde teknik destek sağlar.  

Fizibilite Destek Programın Amacı ve Öncelikleri Nedir?

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının hazırlanmasıdır.

Destek limitleri 50.000TL-250.000TL arasında desteklenebilmektedir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programın (SOGEP) Amacı ve Öncelikleri Nedir?

Bölgenin sosyal gelişimine yönelik olarak çağrı esaslı olarak sivil toplum kuruluşlarının başvurabildiği bir programdır.

Mali Destek Programı
Proje Teklif Çağrısı Yöntemi, belirli dönemlerde ilan edilen bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Çağrı kapsamında yapılan proje başvurularının, başvuru rehberinde belirtilen aşağıdaki kıstasları sağlaması gerekir.
1- Başvuru sahibi ve proje ortaklarının uygunluğu:
2- Projelerin uygunluğu:
3- Maliyetlerin uygunluğu:
Destek tutarı, Ajans tarafından belirlenir; kar amacı güden kurumlar için proje toplam bütçesinin % 50’sini aşamaz.

Güdümlü Proje Desteği

Bu destek mekanizması çerçevesinde, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlanabilir. Bu projelerde bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir.

Güdümlü projeler bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli projelerdir. Ajans, fizibilitesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilir.

Bu projelerde genel olarak özel sektörü güçlendirecek şekilde;

 • Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,
 • İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,
 • Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi,
 • Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması,
 • Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi,
 • Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi,
 • Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi,
 • İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması,
 • Kümelenmelerin desteklenmesi,
 • Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve
 • Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.
CMDP Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın (CMDP) hedefi; ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Program; Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerinde uygulanmaktadır.

Türkiye’de Bulunan Kalkınma Ajansları

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul

https://www.istka.org.tr

Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ

https://www.trakyaka.org.tr

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir-Çanakkale

https://www.gmka.gov.tr

İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir

http://www.izka.org.tr

Güney Ege Kalkınma Ajansı, Aydın-Denizli-Muğla

http://geka.gov.tr

 

Zafer Kalkınma Ajansı, Afyon-Kütahya-Manisa-Uşak

http://zafer.gov.tr/tr-tr/

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı

https://www.bebka.org.tr

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova

http://www.marka.org.tr/

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara

http://www.ankaraka.org.tr/tr

Mevlana Kalkınma ajansı, Karaman-Konya

http://www.mevka.org.tr

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya-Burdur-Isparta

http://www.bakka.gov.tr

Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana-Mersin

http://www.cka.org.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye

http://www.dogaka.gov.tr

Ahiler Kalkınma Ajansı, Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-Niğde-Nevşehir

https://www.ahika.gov.tr

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri-Sivas-Yozgat

http://www.oran.org.tr

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın-Karabük-Zonguldak

http://www.bakka.gov.tr

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı-Kastamonu-Sinop

https://www.kuzka.gov.tr

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Amasya-Çorum-Samsun-Tokat

http://www.oka.org.tr

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize-Trabzon

http://www.doka.org.tr

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bayburt-Erzincan-Erzurum

https://www.kudaka.org.tr

Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı-Ardahan-Iğdır-Kars

http://www.serka.gov.tr

Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli

http://fka.gov.tr

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bitlis-Hakkari-Muş-Van

http://www.daka.org.tr

İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman-Gaziantep-Kilis

https://www.ika.org.tr

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır-Şanlıurfa

https://www.karacadag.gov.tr

Dicle Kalkınma Ajansı, Batman-Mardin-Şırnak-Siirt

http://www.dika.org.tr

 

Call Now Button
×

Merhaba

Müşteri temsilcimizin biriyle whatsapp bağlantısı kurmak için üzerine tıklayınız veya bize [email protected] adresinden eposta ile ulaşabilirsiniz.

× Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?